Stakeholderbevraging GLB-voorbereiding

De bevraging neemt ongeveer 10 minuten in beslag en kunt u invullen tot en met 31 mei 2024 (23u59). Onze privacyverklaring vindt u terug via deze link: https://www.vlaamsruraalnetwerk.be/privacy
Deze stakeholderbevraging is anoniem en gaat uit van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (het vroegere Departement Landbouw en Visserij). Het agentschap staat in voor de coördinatie van het Vlaams GLB Strategisch Plan (GLB-SP). De enquête is bedoeld om de ervaringen tijdens het voorbereidingsproces van het huidige GLB-SP te inventariseren. Op basis van de resultaten wordt het voorbereidingsproces geëvalueerd en de voornaamste uitdagingen geïdentificeerd. Door het in kaart brengen van deze uitdagingen, kan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij het voorbereidingsproces van het volgende GLB-SP beter voorbereiden, en het stakeholdermanagement en andere processen optimaliseren.
1. Vanuit welke achtergrond was u betrokken bij (een deel van) het voorbereidingsproces van het Vlaams GLB Strategisch Plan (GLB-SP)? *
Vragen Niet betrokken Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden
3. Welke consultatiemomenten gedurende het volledige voorbereidingsproces van het Vlaamse GLB 2023-2027 vond u het nuttigst? Sleep met de pijltjes om te prioriteren (hoger = belangrijker) Gewicht
a. Publieke bevraging over de noden van de Vlaamse landbouw en het Vlaamse platteland door het Vlaams Ruraal Netwerk (VRN) (februari 2018 in Rillaar en in Waregem)
b. Publieke consultatie tot voorstellen voor maatregelen in het GLB op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk (zomer 2019)
c. Klankbordgroep voor de voorbereiding van het Vlaams GLB-Strategisch Plan
d. Administratieve werkgroepen voor de ontwikkeling van de GLB-maatregelen
e. Stakeholderoverleg rond specifieke topics op initiatief van het Vlaams Ruraal Netwerk
f. Publieke terinzagelegging van de kennisgeving MER (30 juli - 29 augustus 2021)
g. Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan (van 14 januari 2022 - 14 maart 2022)
h. Ander overleg of contact met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij
i. Andere (vul hieronder aan)
4. Bij welke fase van de opmaak van een GLB-plan vindt u het belangrijk om betrokken te worden? Sleep met de pijltjes om te prioriteren (hoger = belangrijker) Gewicht
a. Identificeren van bestaande sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
b. Definiëren van de noden in de landbouwsector en het bredere platteland
c. Uittekenen van strategische krijtlijnen voor een nieuw GLB-SP
d. Ontwerpen van steunmaatregelen en -voorwaarden
e. Inschatting van te bereiken realisaties vanuit het GLB-SP
5. Welke vorm van stakeholderbevraging geeft volgens u het meest garantie op een breed gedragen compromis? Sleep met de pijltjes om te prioriteren (hoger = belangrijker) Gewicht
a. Open conferenties op cruciale fases
b. De relevante strategische adviesraden van de Vlaamse overheid (SALV en Minaraad)
c. Eén vaste discussiegroep met een afgevaardigde van iedere relevante belanghebbenden organisatie doorheen het ganse proces
d. Meerdere kleine(re) discussiegroepen waarbij de samenstelling afhangt van thema of deelproces
e. Afzonderlijk overleg per type betrokkene (bv. apart overleg met landbouwers of landbouworganisaties, apart overleg met natuur-, klimaat- of milieuorganisaties …)
f. Openbare schriftelijke (online) bevragingen voor iedereen
g. Gesloten schriftelijke (online) bevragingen (beperkt toegankelijk, bv. in functie van een specifiek thema)
h. Het huidige monitoringcomité van het GLB-SP
i. Andere (vul hieronder aan)
Vragen 1 2 3 4 5