Terug naar Agenda

VRN: Infosessies GLB 2023 - 2027 | 13 januari

Infosessie
Fysiek

De presentaties en extra info vindt u hier terug.

 

Het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start op 1 januari 2023 en brengt veranderingen voor de landbouwer met zich mee. Daarom organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk, in samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij, verschillende infosessies op donderdag- en vrijdagvoormiddag 12 en 13 januari 2023 tijdens Agriflanders (Gent). Verschillende steunmaatregelen komen er aan bod.

Deze infosessies zijn gericht op landbouwers. Na de infosessie kunt u een gratis toegangsticket voor de beurs verkrijgen.

U kunt gerust ook voor 1 specifieke sessie inschrijven, en bent dus niet verplicht om de hele voormiddag te volgen.

Programma

Timing Thema Doelgroep
08u45 Ontvangst met koffie Alle deelnemers
09u15 - 09u50

Sessie A: Maatregelen op grasland

Melkvee- en vleesveehouders
09u15 - 09u50 Sessie B: Maatregelen m.b.t. erosie Akkerbouwers en veehouders in erosiegevoelige gebieden
10u00 - 10u30 Sessie C: Gekoppelde steun voor het houden van zoogkoeien Vleesveehouders
10u00 - 10u30 Sessie D: Bufferstroken Alle landbouwers
10u40 - 11u40 Sessie E: Maatregelen op akkers Akkerbouwers en veehouders
10u40 - 11u40 Sessie F: Conditionaliteit Alle landbouwers
11u50 - 13u00 Sessie G: Diergerelateerde maatregelen Veehouders
11u50 - 13u00 Sessie H: Maatregelen binnen het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Alle landbouwers
13u00 - 14u00 Broodjeslunch Alle deelnemers

Praktische info

  • Land- en tuinbouwbeurs Agriflanders - Flanders Expo - Maaltekouter 1, 9051 Gent
  • U heeft geen toegangsticket nodig om de infosessies te volgen. U kan de zalen van de infosessies eenvoudig bereiken via de hoofdingang.
  • Let wel: door werken aan de trambedding rijden er geen trams tot het beurscomplex. Meer informatie over bereikbaarheid en parking vindt u op de website van Agriflanders.

Inschrijven

Inschrijvingen voor deze infosessies zijn afgelopen.

 

Extra inhoudelijke info m.b.t. de toelichtingen

Conditionaliteit

“Conditionaliteit” is de nieuwe term voor de randvoorwaarden zoals we die kennen in het GLB 2014-2022. Landbouwers die steun wensen te ontvangen voor areaal- en diergebonden steunmaatregelen (zoals basisinkomenssteun, ecoregelingen …)  moeten de conditionaliteit naleven. Deze sessie geeft een overzicht van de verschillende eisen en normen binnen de conditionaliteit.

Actieve landbouwer en inkomenssteun

Voor de meeste GLB-maatregelen dienen landbouwers te voldoen aan de definitie van actieve landbouwer. Deze sessie gaat in op de voorwaarden van de definitie actieve landbouwer. Daarnaast worden ook de drie maatregelen binnen inkomenssteun uitgelegd: de basisinkomenssteun (+ betalingsrechten), de herverdelende inkomenssteun en de inkomenssteun voor jonge landbouwer.

Diergerelateerde maatregelen

In het nieuwe GLB is het aantal diergerelateerde maatregelen uitgebreid. Deze sessie gaat in op drie diergerelateerde steunmaatregelen: voedermanagement bij melk- en vleesvee (doel: aanpassing voederrantsoen met het oog op het verminderen van de enterische broeikasgasemissies), steun voor lokale rassen (runderen/schapen/geiten/varkens) en steun voor de reductie van het antibioticagebruik (kalveren, kippen en varkens).

Gekoppelde steun

Gekoppelde steun wordt in het nieuwe GLB voorzien voor de gespecialiseerde professionele vleesveehouderij. Deze maatregel is aanzienlijk gewijzigd door het invoeren van instapvoorwaarden met betrekking tot duurzaam graslandbeheer en voederproductie en -diversificatie en het afschaffen van de zoogkoeienrechten. Deze sessie licht de nieuwe voorwaarden toe.

Erosie

In het nieuwe GLB zijn een aantal maatregelen voorzien in het kader van erosiebestrijding, zoals bufferstroken en erosiebestrijdende technieken. Deze sessie geeft een toelichting enerzijds over deze maatregelen en anderzijds over de verplichtingen rond erosie binnen de conditionaliteit.

Bufferstroken

Het nieuwe GLB zet in op de aanleg van bufferstroken. Deze sessie gaat dieper in op de verplichtingen met betrekking tot de aanleg van bufferstroken binnen de conditionaliteit en op de maatregelen die steun voorzien om een bufferstrook aan te leggen.

Maatregelen op akkers

Heel wat steunmaatregelen zijn voorzien om uit te voeren op akkerlanden. Deze sessie licht een aantal hiervan toe: vruchtafwisseling, de inzaai van ecoteelten, mechanische onkruidbestrijding, het verhogen van organische koolstof op bouwland, precisielandbouw….

Graslandmaatregelen

Gezien het strategische belang van graslanden zijn heel wat steunmaatregelen voorzien voor grasland. Deze sessie gaat in op volgende maatregelen::. behoud van meerjarig grasland, de omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland, ecologisch beheerd grasland, kruidenrijk grasland en grasklaver.

 

Vlaams Ruraal Netwerk, in samenwerking met Departement Landbouw en Visserij

Land- en tuinbouwbeurs Agriflanders - Flanders Expo - Maaltekouter 1
9051 Gent
België

Delen: