Organisch koolstofgehalte bodem in bouwland

Landbouwer
Akkerbouwer
Ik heb akkerbouwteelten
Ik heb ruwvoederteelten
Ik heb grasland
Veeteler
Ik heb eigen voederteelten
Ik heb grasland
Groenteteler
Ik heb vollegrondsgroenten
Ik heb serreteelt - vollegronds
Fruitteler
Ik heb niet-permanent fruit in volle grond zoals aardbeien en andere eenjarige fruitteelten
Sierteler en/of boomkweker
Ik heb niet-permanente sierplanten

Bodems met een goed gehalte aan organische koolstof zijn beter bestand tegen erosie, zijn vruchtbaarder en kennen een betere waterhuishouding waardoor ze beter gewapend zijn tegen droogte of wateroverlast. Met verschillende maatregelen worden landbouwers gestimuleerd het organische koolstofgehalte in de bodem van hun bouwlandpercelen te verhogen. Dit kan door het aanbrengen van stalmest, compost of houtsnippers op percelen of via een aangepast teeltplan. Bij een aangepast teeltplan wordt door het gericht inzetten van teelten en teeltcombinaties een organische koolstoftoename gerealiseerd die op het volledige bedrijf aan een minimumdrempel moet voldoen. Als deelnemers aan een van deze maatregelen ook goede bodemanalyse-resultaten kunnen voorleggen, wordt een extra vergoeding voorzien. 

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op deze pagina.

Delen: