Teelttechnische erosiebestrijdende technieken

Landbouwer
Akkerbouwer
Ik heb akkerbouwteelten
Ik heb ruwvoederteelten
Veeteler
Ik heb eigen voederteelten
Groenteteler
Ik heb vollegrondsgroenten
Fruitteler
Ik heb niet-permanent fruit in volle grond zoals aardbeien en andere eenjarige fruitteelten

Via de ecoregelingen ‘Teelttechnische erosiebestrijdende technieken’ wordt ingezet op het behoud van waardevolle, vruchtbare bodems en de reductie van het verlies aan inputs zoals zaaizaad, meststoffen (nutriënten) en gewasbeschermingsmiddelen. Door het verminderen van de uitspoeling van inputs en sediment naar oppervlaktewateren draagt dit ook bij aan een betere waterkwaliteit. De ondersteunde erosiebestrijdende teelttechnieken zijn de aanleg van drempels tussen de ruggen bij ruggenteelten; het toepassen van niet-kerende bodembewerking met bodembedekking en het vollevelds inzaaien van maïs. 

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden op deze pagina.

Delen: