Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie

LEADER en samenwerking

Dit project was de winnaar binnen het thema 'innovatie in de landbouw' van de wedstrijd 'Prima Plattelandsproject PDPO III'!

Aanleg subirrigatie

Copyright: Boerennatuur Vlaanderen

Vlaanderen is een bijzonder waterarme regio, waardoor de landbouwsector de voorbije jaren geconfronteerd werd met lange en intense periodes van droogte. De VUB, Bodemkundige Dienst van België, Boerennatuur Vlaanderen en Aquafin sloegen de handen in elkaar om na te gaan hoe effluentwater kan bijdragen aan een oplossing voor dit probleem. Jaarlijks zuivert Aquafin zo’n 800 miljoen m3 huishoudelijk afvalwater tot beekwaterkwaliteit. Dit betekent dat er een enorme hoeveelheid in het oppervlaktewater wordt geloosd terwijl het potentieel heeft als alternatieve waterbron. Binnen het project ‘Gezuiverd afvalwater voor subirrigatie’ onderzoekt men of gezuiverd afvalwater al dan niet via ondergrondse infiltratie ingezet kan worden in de landbouw, wat een primeur is in Vlaanderen. Door gezuiverd afvalwater in te zetten voor irrigatie in de landbouw en het vast te houden in het landschap, sluit men de watercyclus af en wordt verdroging tegengegaan. Momenteel zijn er nog veel vragen omtrent het hergebruik van effluentwater, evenals enkele wettelijke hindernissen waarop het project botst. Binnen dit proefproject wordt alvast een context geschapen waar deze vragen kunnen worden behandeld om hopelijk op termijn de techniek op bredere schaal te kunnen uitrollen.

In dit project infiltreert men via subirrigatie gezuiverd rioolwater op een landbouwperceel, en dat via een ondergronds buizenstelsel. Men wil de impact van deze techniek op het grondwaterpeil en de waterkwaliteit van het grondwater onder de loep nemen en de efficiëntie van deze techniek met de gangbare bovengrondse irrigatie vergelijken. Verder wil men nagaan welke impact dit alles zal hebben op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen en hoe de consument tegenover het hergebruik van rioolwater staat. Dankzij dit initiatief zal er enerzijds meer kennis zijn omtrent het gebruik van de techniek van subirrigatie als alternatief voor de gangbare bovengrondse beregening. Anderzijds zal er meer bekend zijn over de voor- en nadelen van het gebruik van effluent als waterbron. Indien de resultaten met betrekking tot bovenstaande vragen positief zijn, dan kan de techniek van subirrigatie en/of het gebruik van gezuiverd afvalwater breder worden uitgerold op meerdere plaatsen in Vlaanderen indien het beleid het toelaat.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Copyright: Aquafin

Delen: