Vervanging van gewasbeschermingsmiddelen in fruitproductie

Fruittelers worden met vele uitdagingen geconfronteerd. Ze moeten niet alleen een economisch rendabele opbrengst halen, ze moeten ook de EU-regelgeving naleven die hen verplicht minder gewasbeschermingsmiddelen (GM) te gebruiken en die het effect van deze middelen op het milieu moet inperken. Een Spaanse operationele groep werkt aan een lijst met alternatieven die ze kunnen gebruiken in plaats van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van steenvruchten, bessen en tafeldruiven.

De Spaanse operationele groep ‘FruitCare’, opgericht in 2020, is ontstaan om alternatieven op te lijsten voor gewasbeschermingsmiddelen in steenvruchten, bessen en tafeldruiven. De projectcoördinator, Esther Arias (PCTAD) vertelt meer over het project. “Het doel van dit project is om concurrentiekracht van de Spaanse fruitsector te waarborgen en te zorgen voor een minimale impact op het milieu. Het is belangrijk dat we de teelttechnieken nu al aanpassen zodat we aan de nieuwe Europese eisen op het gebied van de volksgezondheid voldoen.” De operationele groep is ontstaan om duurzame, niet-chemische, preventieve en curatieve strategieën te ontwikkelen als alternatief voor gewasbeschermingsmiddelen. Deze strategieën moeten afgestemd zijn op de vereisten van elk gewas en geografisch gebied.

De operationele groep bestaat uit een aantal partners waaronder ook landbouwers en landbouwcoöperaties. Javier Arizmendi, technisch adviseur van de operationele groep, legt uit waarom landbouwers zo waardevol zijn in het project: “ Wanneer landbouwers aan het project deelnemen, garandeert dit een praktijkgerichte aanpak die ook afgestemd is op de markt. Zo dragen ze bij tot het vinden van oplossingen en alternatieven, die een antwoord bieden op de uitdagingen waarmee het project geconfronteerd wordt.”

De eerste fase van het project bestond erin de gewasbeschermingsmiddelen die op de lijst van de Europese Autoriteit van Voedselveiligheid staan, te classificeren volgens functie, pathogeen/ziekte en 

gewas. Daarna evalueerden de partners de impact wanneer men het gewasbeschermingsmiddel niet meer zou toedienen. “Landbouwers die deelnamen aan het project werden geïnterviewd, en konden daarin uitleggen wat de toekomstige  beperkingen op de gewasbeschermingsmiddelen voor hen betekent” zegt Javier. Daarnaast maakten de partners ook een beoordeling van de beschikbare alternatieven op de markt die als vervangingsproduct zouden kunnen dienen. “Daarbij hebben we alternatieven gevonden die zowel voor als na de oogst toegepast kunnen worden.”

Daarna hebben de partners de technische aspecten van de mogelijke alternatieven gedefinieerd. “Alle mogelijke alternatieven worden geanalyseerd in functie van het verlagen van de impact op het milieu maar er was ook aandacht voor de menselijke gezondheid, van boer tot consument.”

Tot slot werd er een vergelijkende veldproef uitgevoerd tussen de alternatieve producten en het gewasbeschermingsmiddel. Gedurende twee groeicycli werd de socio-economische en de omgevingsimpact onderzocht. Op die manier kon worden nagegaan wat de gevolgen zouden zijn als de actieve componenten van de gewasbeschermingsmiddelen niet langer gebruikt werden.  Daarnaast werd ook de geschiktheid van het alternatieve product beoordeeld per gewas.

Dankzij deze operationele groep werden er infofiches gemaakt van de alternatieven voor een gewasbeschermingsmiddel. Javier Arizmendi licht toe: “Deze fiches leggen uit welke alternatieve processen of methoden er zijn in plaats van het gewasbeschermingsmiddel. Daarnaast hebben we ook een studie uitgevoerd over insectpopulaties om de biodiversiteit en densiteit van soorten te vergelijken. Op die manier konden we de directe impact op insecten achterhalen, zowel de nuttige als schadelijke.” De kaarten werden verdeeld onder alle deelnemende landbouwers en kunnen gedownload worden op de FruitCare website.

Voor meer informatie: fruitcare website

Het eindverslag van deze operationele groep kan u online raadplegen.

 

In juni 2022 heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om het gebruik en de risico’s van pesticiden in de EU te verminderen. Op die manier hoopt men de doelstellingen van de ‘Farm to Fork-strategie’ voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem te behalen. Als onderdeel van de ‘Farm to Fork’-strategie, in het kader van de Green Deal, streeft de Europese Unie ernaar chemische bestrijdingsmiddelen met 50% te verminderen tegen 2030.

De EIP-AGRI groep, die focust op duurzame manieren om het gebruik van pesticiden in de productie van pit- en steenvruchten terug te dringen, wil nagaan hoe alternatieve methoden het gebruik van pesticiden in pit- en steenvruchten kunnen verminderen en de productiviteit van de sector op een duurzame manier kunnen ondersteunen.

Een Spaanse operationele groep werkt aan een lijst van alternatieve strategieën die in plaats van gewasbeschermingsmiddelen (GM) voor steenvruchten, bessen en tafeldruiven kunnen worden toegepast. Zo probeert de groep te anticiperen op de nieuwe Europese eisen op het gebied van de volksgezondheid.

Copyright foto's: Fruitcare

Man bij tafeldruiven
Vrouw in boomgaard aan het sproeien
Delen: