Beheerovereenkomsten voor meer biodiversiteit op het Vlaamse platteland

Bloemenrand
Perceelsrand

Landbouwers die willen werken aan meer biodiversiteit, kunnen daarvoor een beheerovereenkomst sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De VLM stimuleert en ondersteunt zo landbouwers om akkers en weiden natuurlijker in te richten en te beheren. De landbouwers voeren dan op een deel van hun percelen vijf jaar lang maatregelen uit die de biodiversiteit meer kansen geven. In ruil krijgen ze een jaarlijkse vergoeding. Een win-win, want hoe groter de variatie aan planten en dieren in een gebied, hoe groter de veerkracht om plagen, vervuiling en klimaatverandering op te vangen.

Wat doen landbouwers met een beheerovereenkomst dan precies voor de biodiversiteit?

Landbouwers kunnen op hun percelen bijvoorbeeld faunaranden en fauna-akkers aanleggen voor akkervogels zoals de veldleeuwerik en de geelgors. In de faunaranden – en akkers kunnen de vogels nesten maken en schuilen. En door graslanden pas te maaien na het broedseizoen, stijgen de overlevingskansen van weidevogels zoals grutto en wulp. Speciaal ingezaaide bloemenakkers trekken dan weer bijen en vlinders aan. En kruidenrijke akkerranden vormen buffers langs kwetsbare landschapselementen zoals bossen en holle wegen, en beschermen die tegen de negatieve impact van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. ​ Tegelijk verbinden ze natuur met elkaar en zijn ze van levensbelang voor bijvoorbeeld vleermuizen. Ook goed onderhouden knotbomen, heggen en houtkanten vormen een paradijs voor insecten, vogels en zoogdieren.

Beheerovereenkomsten en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Die beheerovereenkomsten maken deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat het Europese landbouwbeleid vastlegt. De vergoedingen die landbouwers voor hun beheerovereenkomsten ontvangen, worden betaald met middelen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De beheerovereenkomsten bestaan intussen meer dan 20 jaar, en worden telkens geüpdatet als er een nieuwe periode van het GLB start. De nieuwe beheerovereenkomsten die van start gaan op ​ 1 januari 2023 zijn dus iets anders dan de beheerovereenkomsten die tot en met vorig jaar gesloten werden.

Meer weten over de beheerovereenkomsten die starten op 1 januari 2023?

U vindt alle informatie over de beheerovereenkomsten op www.vlm.be/beheerovereenkomsten. U vindt op onze website ook een overzichtsfolder en aparte infofiches over de nieuwe beheerovereenkomsten ​ Daarin leest u in detail welke maatregelen landbouwers uitvoeren op hun percelen, en welke vergoeding ze daar jaarlijks voor krijgen.

U kunt ook online toelichtingen bekijken met praktische informatie over de verschillende beheerovereenkomsten. Die vindt u op ons YoutubekanaalHet gaat om drie korte toelichtingen over de nieuwe beheerovereenkomsten soortenbescherming, bufferen & verbinden en houtige kleine landschapselementen. In elke online toelichting vertellen we hoe de beheerovereenkomsten bijdragen aan meer biodiversiteit in Vlaanderen, en leggen we de beheermaatregelen uit. De toelichtingen zijn vooraf opgenomen, waardoor u ze eender waar en wanneer kunt bekijken.

Bron: Nieuwsbrief Vlaamse Landmaatschappij, 8 november 2022

 

Delen: