Groen licht voor 14 projecten VLIF innovatie, 10 demonstratieprojecten klimaatrobuuste landbouw en 22 operationele groepen EIP

Kennis en innovatie

In de zomer van 2023 lanceerde het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een oproep naar projecten rond innovatie en vernieuwing in de land- en tuinbouwsector. Onlangs kregen 14 projecten VLIF innovatie, 10 demonstratieprojecten klimaatrobuuste landbouw en 22 operationele groepen EIP daarvoor groen licht.

Innovaties in de landbouw

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij lanceerde afgelopen zomer in het kader van het GLB-strategisch plan 2023-2027 een oproep voor ‘VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw’. Veertien projecten werden geselecteerd.

De geselecteerde projecten VLIF-innovatie omvatten zeer diverse thema’s, zoals energiebesparing en energie-recuperatie, robotisering, precisielandbouw, circulaire landbouw en dierenwelzijn. Zo werd een veldmachine geselecteerd die via camera’s en precisielandbouw zeer plaats specifiek onkruiden bestrijdt met een zeer hoge reductie van drift en middelengebruik tot gevolg. Ook een nieuw type opfokstal voor biggen werd geselecteerd met als doel meer welzijn voor de dieren te creëren en het staartbijten te vermijden. Ook werden enkele robotiseringsprojecten in de groenteteelt geselecteerd voor een verdere automatisering in de tuinbouw. Meerdere projecten omvatten investeringen voor het gebruik van meer lokale en circulaire stromen in het voederrantsoen van de dieren op het bedrijf.
  

Demonstratieprojecten

Ook 10 demoprojecten kregen groen licht, waaronder ‘Klimrek Akkerbouw’ en ‘Klimrek varkens’. Het Klimrek klimaattraject bestaat enerzijds uit een klimaatscan, waarbij de landbouwer een gedetailleerd inzicht krijgt in de klimaatimpact per productieproces op het bedrijf. Anderzijds omvat het een klimaatkoers waarbij bedrijfsspecifieke klimaatmaatregelen kunnen worden gesimuleerd zodat de landbouwer gemakkelijker de impact voor het bedrijf in rekening kan brengen. Via dit demonstratieproject wordt het bestaan van dit klimaattraject bekend gemaakt en sensibiliseert en stimuleert het zoveel mogelijk landbouwers om zelf aan de slag te gaan met het Klimrek-klimaattraject.
  

Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen

In 22 operationele groepen gaan landbouwers en andere actoren de komende jaren aan de slag om voor een bepaald praktijkprobleem een innovatieve oplossing te vinden of een innovatief samenwerkingsverband te ontwikkelen. Het is een ondernemergedreven samenwerkingsverband dat bestaat uit (actieve) landbouwers, andere actoren uit de agro-voedingsketen, adviseurs, onderzoekers, andere (KMO-) ondernemers, innovatie ondersteunende diensten, producentenorganisaties, brancheorganisaties, …

In een deel van de projecten worden nieuwe producten, diensten, processen of technieken (werkwijzen) ontwikkeld, in een ander deel innovatieve samenwerkingen tussen landbouwers en/of andere actoren en ketenspelers met het oog op nieuwe wijzen van vermarkten. Het accent van de samenwerkingsprojecten ligt op het samenwerken aan eerlijke prijsvorming en echte prijzen of op het aanmoedigen van gezonde, duurzame en betaalbare voedingspatronen binnen diverse cateringsessies.

Zo gaat binnenkort de operationele groep ‘GraanWaardig: samenwerking oude graansoorten’ van start, waarbij wordt ingezet op het (verder) uitbouwen van een duurzaam samenwerkingsverband tussen de betrokken landbouwers en een bakkerij. In deze samenwerkingsstructuur wordt gestreefd naar eerlijke prijsvorming in de hele keten, van landbouwer tot bakker, met oog voor risicospreiding en agro-ecologie. Een ander opmerkelijke geselecteerde operationele groep dit jaar is ‘ZOBIO’. Deze groep brengt lokale bioboeren en zorginstellingen samen voor de levering van lokale bioproducten aan de keuken van de zorginstelling.

Delen: